Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
Beleidsplan Diaconie      
 "De vier diakenen zijn geroepen om binnen en buiten de gemeente daadwerkelijk van dienst te zijn aan mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben. Ook hier geldt: niet als vervanging, maar als ondersteuning van de diaconale taak van alle gemeenteleden."
 
Vier diakenen vormen de diaconie van de Anna Tsjerke. Zij maken deel uit van de kerkenraad en hebben daarnaast eigen taken.

De belangrijkste taken  van de diaconie zijn:
  • De voorbereiding en uitvoering van het Heilig Avondmaal in de eredienst,   ongeveer 5 à 6 keer per jaar.
  • De inzameling en uitdeling van gaven aan hen die het nodig hebben.
 
De afgelopen jaren is de gang van zaken bij het vieren van het Heilig Avondmaal wel eens gewijzigd wat betreft de manier van vieren. Om een ieder deel te kunnen laten nemen aan het Avondmaal gebruiken we bijvoorbeeld zowel de grote beker als kleine bekertjes met wijn en druivensap. Daarbij is het nu gebruik geworden om het brood in de banken te nemen en dat iedereen vervolgens naar voren komt voor de wijn of druivensap. De manier en inhoud van de Avondmaalsviering blijft onze aandacht houden en wordt nu en dan geëvalueerd.
 
Wat betreft de inzameling en uitdeling van gaven kunnen we drie soorten diaconiecollecten onderscheiden:
- 'Gewone' diaconiecollecten, waarbij het geld wordt opgespaard en eens in de zoveel tijd wordt verdeeld door de diakenen onder verschillende goede doelen. Zo nu en dan wordt hierover bericht in het kerkblad. Soms wordt er vooraf wel een specifiek doel aan de collecte gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer er ergens op de wereld een ramp heeft plaatsgevonden en acute hulp noodzakelijk is, of bijvoorbeeld wanneer een of meer gemeenteleden aan een project meedoen/verbonden zijn aan een goed doel.
- Collecten werelddiaconaat, waarbij we collecteren voor het betreffende project van 'Kerk in Actie'.
- Collecten binnen een themadienst, waarbij de werkgroep 'kerk en eredienst' de dienst voorbereid en bijvoorbeeld een spreker vraagt die verbonden is aan een goed doel. De collecte is die zondag dan ook bestemd voor dat doel.
 
Hoewel het grootste deel van het ingezamelde geld dus naar goede doelen over de hele wereld gaat, wordt ook een deel van de gaven in de eigen gemeente gestoken door bijvoorbeeld het aanbieden van bijbeldagboekjes aan ouderen en alleenstaanden en het rondbrengen van bloemetjes van de Avondmaalstafel. Wanneer mensen uit de gemeente of het eigen dorp financiële moeilijkheden hebben, kunnen zij ook hulp vragen bij de diaconie. Dit is in het verleden wel eens gebeurd, maar komt niet vaak voor. In deze tijd waarin het economisch gezien niet voor iedereen makkelijk is om rond te komen is het goed om als kerk/diaconie hier ook oog voor te hebben.
 
Om onze rijkdom ook op een andere manier te delen, hebben we al een aantal keer meegedaan met de schoenendoosactie Actie4Kids van St. De Samaritaan , waarbij jong en oud een schoenendoos kan vullen met speelgoed, schoolspulletjes en toiletartikelen om zo kinderen ver weg een kleine schat te bezorgen. Samenwerking met kindernevendienst/club wordt hierbij gezocht. Binnen de diaconie zijn we voornemens om dit soort diaconale projecten te blijven doen. Andere invulling zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn om actie te houden voor de voedselbank.
 
terug