liturgy 2 agustus 2020 liturgy 2 agustus 2020
Voorganger ds. T. Hibma,
 2 aug 2020 


INTREDE - WE KOMEN BINNEN

LIED – verzoeklied vanuit de gemeente

DE KERKENRAAD KOMT BINNEN

WELKOM EN MEDEDELINGEN - ouderling

INTOCHTSLIED: Psalm 68: 7
- de gemeente gaat staan

STIL GEBED  -BEMOEDIGING EN GROET

KLEIN GLORIA

- de gemeente gaat zitten

GEBED OM ONTFERMING

WOORD VAN LEVEN: Romeinen 8: 38-39

LOFPRIJZING: Gezang 675: 1,2


DE HEILIGE SCHRIFT - GOD SPREEKT TOT ONS

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

1e SCHRIFTLEZING: Nehemia 9: 13-17

LIED: Psalm 145: 3,5

2e SCHRIFTLEZING: Matteüs 14: 13-21

LIED: Gezang 653: 1,2,7

VERKONDIGING

STILTE
LIED: Rin mei my mei - Duo Eaglefield
https://www.youtube.com/watch?v=i71PvchX4ps
als dit lied niet lukt op de beamer, dan kunnen jullie evt ook een Engelse versie kiezen (You Raise Me Up)

Wannear ik net mear wit, hoe te libjen,
wannear myn hert fol swierrichheden sit,
dan bin ik stil en wachtsje yn it tsjuster
oant dat Jo komm’ en fan myn swijen wit.
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.
Langstme foar libben, minsken kin net sûnder.
Elts rêstleas hert dat slacht sa ûngelyk.
Mar as Jo komm’ dan bin ik fol fan wûnder
en sjong foar Jo, dan fiel ik my sa ryk.
Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,
rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.
Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid
en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.

BELIJDENIS, GEBEDEN, GAVEN - WIJ GEVEN ANTWOORD

GELOOFSBELIJDENIS

GEBEDEN

SLOTLIED: Sjong mar Mei 132: 1,2,3 Leid mij Heer
https://www.youtube.com/watch?v=uJLhNgsIqrkZENDING EN ZEGEN - WIJ GAAN OP WEG

ZEGENBEDE  

ZINGEN: Opwekking 189
https://www.youtube.com/watch?v=tXdIWY4ZFGk

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
 
De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
 
Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

KOLLEKTE
 
terug