Beleidsplan Anna Tsjerke Beleidsplan Anna Tsjerke
Beleidsplan 2015-2019
 
Hoofdstuk 1 Wie zijn we
Kerkelijke gemeente
De Gereformeerde Kerk Winsum e.o. is opgericht in 1887. De meeste leden van de kerk komen uit Winsum, maar ook zijn er leden uit de omliggende dorpen zoals Baard, Baaium, Spannum, Easterlittens en Wjelsryp. 
Gewoonlijk is er iedere zondagmorgen om 9.30 uur een kerkdienst. Door de week zijn er ook verschillende activiteiten: onder meer gespreksgroepen, catechisatie, groothuisbezoek, alphacursus en jeugdclubs. Naast de kerkenraad, de jeugdraad en het college van kerkrentmeesters dragen verschillende commissies zorg voor deze activiteiten: onder meer de kindernevendienstleiding, huiscatecheten en clubleiding, de missionaire werkgroep, werkgroep kerk en eredienst en commissie gesprekskringen.
Kernwoorden: Geloof, Hoop en Liefde
a. Gods woord in het midden: 
Wij willen een gemeente zijn waar Gods woord in het midden staat als richtingwijzer van ons leven en geloven. 

b. Zorgzaam en enthousiast: 
Wij willen een gemeente zijn die iets uitstraalt: een goede sfeer, enthousiasme, saamhorigheid, openheid, blijdschap, warmte, levendigheid, liefde, respect, eerlijkheid, zorgzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 

c. Opbouwend en inspirerend: 
Wij willen een gemeente zijn waar mensen rust kunnen vinden en inspiratie opdoen, waar mensen in hun geloof worden opgebouwd en versterkt en van elkaar leren, door kerkdiensten, Bijbelstudie en gebed, aandacht voor en gesprek over levensvragen, door het samen bespreken, belijden en beleven van het geloof. 

d. Openheid zonder oppervlakkigheid: 
Wij willen een gemeente zijn die open en laagdrempelig is, een gemeente waar mensen zich thuis kunnen voelen. Maar dan wel zonder te vervlakken en mét behoud van de eigen identiteit. Een gemeente die dienend in de wereld staat en op een positieve manier betrokken is bij (de eenheid van) het dorpsleven.
 
De bouwstenen
 
Een aantal onderwerpen worden als belangrijke bouwstenen van de gemeente ervaren.
a. De sfeer en uitstraling van de gemeente
Er is saamhorigheid, onderlinge betrokkenheid. Er is gastvrijheid, mensen kijken naar elkaar om en je kunt je thuis voelen. Er is openheid, ruimte en acceptatie van verscheidenheid in de gemeente en zo wordt dit ook ervaren. Dit komt niet voort uit onverschilligheid maar uit betrokkenheid. Verschillende visies en manieren van geloven vullen elkaar aan.
 
Die openheid brengt ook een zekere spanning met zich mee. In hoeverre zijn verschillende inzichten te rijmen met elkaar, met de Bijbel en met de traditie waarin we staan? Hoe geven we die pluriformiteit een gezicht?
 Verder kan het geloof beter uitgedragen worden en aantrekkelijker voor de jeugd. Ook kunnen we meer uitdragen dat het goed is om lid van de kerk te zijn. En er is meer Bijbelkennis gewenst, met name onder de jeugd. Ook gesprekken over levensvragen zijn belangrijk. Bij de jeugd leeft ook de vraag: Wat moet ik persoonlijk met het geloven? Waardoor wordt ik geraakt of aangesproken?
 
b. Betrokkenheid en inzet van de leden
Er is een grote inzet van veel mensen, er wordt veel georganiseerd en veel mensen werken mee (o.a. aan een goed pastoraat, een goed beheer en een mooi interieur). Het kerkbezoek is goed, maar zou tegelijk veel beter kunnen. Ook komen de activiteiten neer op een betrekkelijk kleine groep mensen, niet iedereen werkt mee. Er is niet veel animo om ambtsdrager te worden. Velen hebben het (te) druk. Er is met name zorg over de betrokkenheid in de leeftijdsgroep van ca. 25-45 jaar waardoor ook kleine(re) kinderen weinig of niet in de kerk komen. Sommigen blijven teveel aan de kantlijn staan, ook wat betreft hun financiële verantwoordelijkheid.
 
c. De rol van de predikant
De inzet van de predikant voor de gemeente is belangrijk. De predikant heeft als taak om theologische verdieping aan te brengen in de gemeente. Daarnaast heeft zij een samenbindend effect wat betreft de contacten tussen de kerk en het dorp. Spin in het web in de kerk. Samenbindend contact: ook gemeenteleden dienen daar zelf  voor te zorgen!
 
d. Samenwerking met andere kerken
Momenteel werkt de Anna Tsjerke samen met de hervormde gemeente Lank-Meamert op het gebied van jeugdwerk en erediensten (aantal keer per jaar). Voor de saamhorigheid in het dorp en de gemeentes is het belangrijk om te blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere samenwerking
 
e. Aandacht voor actualiteit en vernieuwing
De gemeente gaat met de tijd mee. De kerkenraad is (gelukkig) niet te conservatief. Er worden nieuwe ideeën gelanceerd en er wordt gestreefd naar verbetering. Er is een goede verscheidenheid in diensten. Er is ruimte voor verschillende ideeën en belevingen. We proberen mee te gaan in de ontwikkelingen van de maatschappij zonder daarbij de Bijbel uit het oog te verliezen. Enquêtes, nieuwe ideeën e.d. moeten als daar voor wordt gekozen een snel en duidelijk vervolg krijgen.
 
f. Inzet van en voor de jeugd
Tijdens de kerkdiensten wordt er door de predikant aandacht gevraagd voor kinderen door het thema van de dienst op een begrijpelijk niveau uit te leggen. Er worden diensten georganiseerd voor de allerkleinsten. Daarnaast is er jeugdkerk, zondagsschool, catechisatie en club. Vooral de club trekt veel jongeren uit het dorp.
Er bestaat een gat voor de jongvolwassen. We spreken hierover de doelgroep 16-25 jaar. Aan deze groep zal meer aandacht besteedt moeten worden.
Verder is het belangrijk om te kijken wat de wensen van de jeugd is met betrekking tot het kerk-zijn.
 
Kerkenraad
 In onze kerken is het een goede gewoonte om te spreken van het ambt van alle gelovigen. Alle leden van de gemeente worden geroepen om op hun eigen manier bij te dragen aan de opbouw van de gemeente.
De ambtsdragers in de kerkenraad zijn er om de gemeente te helpen het evangelie onder de mensen te brengen: door bezinning en door ondersteuning.
In onze gemeente zijn er drie wijkouderlingen die samen met de bezoekmedewerkers zorg dragen voor het pastoraat: omzien naar elkaar en elkaar ondersteunen in geloof en leven. Hun werk dient niet ter vervanging, maar ter ondersteuning van de onderlinge zorg van gemeenteleden. Daarnaast is er een jeugdouderling, die het jeugdwerk coördineert en stimuleert en contact onderhoudt met de jongeren. De ouderling-kerkrentmeesters vertegenwoordigen het college van kerkrentmeesters in de kerkenraad.
 
De vier diakenen zijn geroepen om binnen en buiten de gemeente daadwerkelijk van dienst te zijn aan mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben. Ook hier geldt: niet als vervanging, maar als ondersteuning van de diaconale taak van alle gemeenteleden.
 
Statistieken

 Onze gemeente telt 199 leden. Waarvan 120 belijdende lid en 80 dooplid zijn. Een aantal mensen voelt zich verbonden met onze gemeente. Er staan 14 niet-gedoopte kinderen geregistreerd. Onze gemeente omvat 120 pastorale eenheden.
 
Naar leeftijdsgroep is de indeling globaal als volgt:

Tot 12 jaar: 20
12-20 jaar: 15
20-40 jaar: 54
40-65 jaar: 80
Ouder dan 65 jaar: 45
 
Elke zondag hebben we om 9.30 uur een eredienst. Deze dienst wordt gemiddeld bezocht door 40-60 gemeenteleden en gasten.
 
Hoofdstuk 2 Pastoraat
 
De pastoraatsgroep bestaat uit de drie wijkouderlingen en vijf bezoekmedewerkers. Samen verzorgen wij het pastoraat binnen de gemeente.
 
Ouderen, zieken en eenzamen krijgen bijzondere aandacht. Hiervoor wordt een rooster opgesteld, zodat wij er zeker van zijn dat zij regelmatig bezoek krijgen. De commissie regelt ook waar de bloemen uit de kerk naar toe gaan. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar zieken, jubilea en 65-plussers.
 
Punt van aandacht en zorg zijn die gezinnen die contact met de kerk niet op prijs stellen. Hoe gaan wij hier mee om? De komende vijf jaar hopen wij op dezelfde voet verder te gaan.
 
Hoofdstuk 3 Commissie Eredienst
 
Als commissie verzorgen wij enkele keren per jaar (gem. 4x) een themadienst, waarin we een gastspreker/spreekster uitnodigen om te spreken over een bepaald thema. Vaak is deze spreker/spreekster verbonden aan een organisatie. De collecte gaat vaak naar deze organisatie of de commissie bepaalt zelf een doel. Als commissie willen we met deze diensten een christelijke organisatie of een actueel thema onder de aandacht te brengen van de gemeente. Sprekers die wij uitnodigen vinden hun drijfveer in hun geloof. Wij moedigen het aan om haar of zijn geloof in de dienst naar voren te brengen. Dit vormt een reden om een spreker uit te nodigen.  
Als de commissie zelf een actueel thema onder de aandacht willen brengen, dan zoeken wij een dominee/spreker die het leuk vindt om samen een dienst voor te bereiden.
De diensten proberen wij iets extra’s te geven door een bandje of andere muzikale begeleiding uit te nodigen. Wij treden dan op als organisator en leggen het contact tussen de muziekgroep en de voorganger. Onze doelgroep is breed.
 
 Muziek is een krachtig instrument om meer jeugd in de kerk te krijgen, maar wij willende rest van de gemeente niet uit het oog verliezen. Wij proberen een gevarieerd repertoire aan te bieden, waarbij we rekening houden met ieders voorkeur.
Rondom de diensten zijn we ook verantwoordelijk voor enkele andere taken, en maken we ons sterk voor het organiseren van evenementen.
Het uitnodigen van gastsprekers vergt een dusdanige voorbereiding dat wij ons nu beperken tot maximaal 4x per jaar. De organisatiestructuur begint steeds meer vorm te krijgen en het zou mooi zijn als we in de toekomst deze kunnen perfectioneren. We zouden graag zien dat de themadiensten een speciale plek krijgen binnen het jaarrooster. We streven ernaar dat deze diensten in de gemeente breed gedragen worden en dat de mensen hier graag naartoe willen vanwege een aansprekend thema.
 
De komende jaren willen we dit patroon graag doorzetten. We hebben de ambitie om minimaal 1x per maand een dienst speciaal karakter te geven door middel van een muzikale bijdrage van bijvoorbeeld een bandje.
Onze droom is om binnen nu en vijf jaar minimaal 1 keer per jaar een groot evenement te organiseren, waarin we een bekende nationale/internationale artiest kunnen uitnodigen. Hierin zouden we graag de samenwerking met omringende gemeentes willen zoeken.

Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Jeugd
 Onder het vorming en toerustingswerk vallen verschillende activiteiten. Ieder jaar vinden er verschillende gemeente groeigroepen plaats waar deelnemers in een veilige kring verder met elkaar kunnen praten. Daarnaast wordt ieder kerkelijk seizoen een programma van verschillende activiteiten opgesteld. Zo vindt er al een aantal seizoenen de Alpha Cursus plaats in samenwerking met een andere gemeente. Daarnaast wordt er een zangavond georganiseerd of lezingen. We proberen aan te sluiten bij de interesses die in de gemeente leven. De predikant, een gemeentelid of een organisatie worden bij de avond betrokken. Aan de hand van het winterwerk proberen wij de gemeente een boodschap mee te geven of aan het denken te zetten over een christelijk thema.  
Groeigroep
 
Groeien in geloof
Afgelopen seizoen hebben we gestudeerd over de reis van Paulus               Het komende seizoen gaan we dieper werken voor de aandacht voor elkaar als gezin in de gemeente.  
 
Het doel van de komende vijf jaar is?                                                   Onze aandacht gaat uit naar onze oud gemeenteleden. Zij zijn noot gedwongen verhuisd naar een verzorgingstehuis of naar een andere stad. Wij willen deze mensen bezoeken met een kaartje voor een goed (geloof)gesprek. In de toekomst willen we verder door groeien, waarbij ook buitenkerkelijken onze aandacht krijgen.
Jeugd
Jeugdkerk
Ruim veertien jaar vindt er één keer per maand jeugdkerk plaats, tijdens een kerkdienst, voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Gedurende de jaren is het aantal minder geworden, totdat er niemand meer aanwezig was. De leiding heeft dit besproken met de jeugd en zij gaven aan dat zij het waardevol vinden dat de jeugdkerk doorgaat.
De groep van de kindernevendienst die straks naar de jeugdkerk gaat is groter dan het aantal dat er nu aanwezig is. Dit biedt voor de jeugdkerk een goed perspectief. De leiding is het van plan om dit te blijven aanbieden, omdat de jeugd heef aangegeven dat zij het waardevol vinden.
Aandachtspunten liggen bij het vragen van meer leiding en bij het aantal deelnemers, aangezien het nu door één gemeentelid wordt gegeven. De methode die wordt gebruikt is Kind op Zondag. In de toekomst is het mogelijk om te gaan kijken naar toevoeging van  materialen. Men kan kijken naar het programma van JOP of een bezoek brengen aan het catechetisch centrum te Leeuwarden.
Leeftijdsgroep 15 t/m 17 jaar
Tieners uit deze leeftijdsgroep kunnen terecht bij de jeugdkerk, maar er bestaat geen catechesegroep meer voor deze doelgroep. In het verleden was hier een catechesegroep voor aanwezig, maar deze is opgehouden. De komende jaren is het de bedoeling om meer aandacht te besteden aan deze leeftijdsgroep, omdat zij tussen wal en schip vallen. Voor deze groep willen we beginnen met een informele avond en kennis met elkaar maken door met elkaar te eten en te praten. Tijdens deze avond willen we inventariseren waar de behoeftes liggen. Met deze activiteit willen we beginnen in het nieuwe kerkelijk jaar. Misschien is het een goed idee om voor deze leeftijdsgroep ook een aantal ouders te gaan benaderen om meer draagvlak te creëren.

Catechese
Momenteel wordt in samenwerking met de hervormde kerk catechese gegeven aan de leeftijdsgroep 12 t/m 14 jaar. Deze groep heeft om de twee weken catechese en dit loopt goed. Daarvoor gebruiken zij de methoden Basis van Job. De oudste (14-16) groep draait momenteel niet, hoewel iedereen voor catechese wel een persoonlijke uitnodiging krijgt. Het is goed om te kijken hoe deze oudste leeftijdsgroep in de andere dorpen loopt. De catechese wordt gegeven door twee gemeenteleden uit beide kerken.
Voor de toekomst zijn wij aan het kijken hoe er samen catechese gegeven kan worden met de dorpen Spannum, Kubaard, Edens en Welsrijp. Daarbij gaan wij uit van de leeftijdsgroep van 12 t/m 16 jaar.
Jongvolwassengroep
Tijdens dit kerkelijk jaar is de jongvolwassengroep opgestart. Wij hebben de leeftijdsgroep (18-22) jaar uitgenodigd om op een informele wijze een avond met elkaar te beleggen. We gaan eerst met elkaar eten en daarna vindt er een activiteit plaats. Deze avond wordt gegeven door de jeugdouderling en de dominee. Deze avond vindt ongeveer één keer per twee maanden plaats. Voor het volgend kerkelijk jaar ligt de uitdaging om deze groep draaiende te houden door meer jongeren persoonlijk te gaan uitnodigen. Het thema wordt bepaald door de dominee en de interesses van de groep zelf.
Belijdeniscatechese
Het is de bedoeling om belijdeniscatechese weer onder de aandacht te brengen door te vragen in groepen of een oproep in het kerkblad te zetten. Dit kan aan de hand van een aantal avonden gedurende het kerkelijk seizoen. Deze avonden zullen informatief zijn. We willen niet dat de deelnemers de indruk krijgen dat belijdenis een verplichting is. Het zijn avonden om eens bij jezelf te onderzoeken waar je staat in je geloof. Belijdeniscatechese is welkom voor alle leeftijden, omdat je op iedere leeftijd belijdenis kan doen. Het is goed om ook in de andere gemeentes te kijken hoe de belangstelling is om belijdenis te doen.

Hoofdstuk 5 Diaconaat
 
"De vier diakenen zijn geroepen om binnen en buiten de gemeente daadwerkelijk van dienst te zijn aan mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben. Ook hier geldt: niet als vervanging, maar als ondersteuning van de diaconale taak van alle gemeenteleden."
 
Vier diakenen vormen de diaconie van de Anna Tsjerke. Zij maken deel uit van de kerkenraad en hebben daarnaast eigen taken.
De belangrijkste taken van de diaconie zijn:
-De voorbereiding en uitvoering van het Heilig Avondmaal in de eredienst, ongeveer 5 à 6 keer per jaar.
-De inzameling en uitdeling van gaven aan hen die het nodig hebben.

Avondmaal
 De afgelopen jaren is de gang van zaken bij het vieren van het Heilig Avondmaal wel eens gewijzigd wat betreft de manier van vieren. Om een ieder deel te kunnen laten nemen aan het Avondmaal gebruiken we bijvoorbeeld zowel de grote beker als kleine bekertjes met wijn en druivensap. Daarbij is het nu gebruik geworden om het brood in de banken te nemen en dat iedereen vervolgens naar voren komt voor de wijn of druivensap. De manier en inhoud van de Avondmaalsviering blijft onze aandacht houden en wordt nu en dan geëvalueerd.

Collecte
 
Wat betreft de inzameling en uitdeling van gaven kunnen we drie soorten diaconiecollecten onderscheiden:
- 'Gewone' diaconiecollecten, waarbij het geld wordt opgespaard en eens in de zoveel tijd wordt verdeeld door de diakenen onder verschillende goede doelen. Zo nu en dan wordt hierover bericht in het kerkblad. Soms wordt er vooraf wel een specifiek doel aan de collecte gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer er ergens op de wereld een ramp heeft plaatsgevonden en acute hulp noodzakelijk is, of bijvoorbeeld wanneer een of meer gemeenteleden aan een project meedoen/verbonden zijn aan een goed doel.
- Collecten werelddiaconaat, waarbij we collecteren voor het betreffende project van 'Kerk in Actie'.
- Collecten binnen een themadienst, waarbij de werkgroep 'kerk en eredienst' de dienst voorbereid en bijvoorbeeld een spreker vraagt die verbonden is aan een goed doel. De collecte is die zondag dan ook bestemd voor dat doel.

Financiën en acties
 Hoewel het grootste deel van het ingezamelde geld dus naar goede doelen over de hele wereld gaat, wordt ook een deel van de gaven in de eigen gemeente gestoken door bijvoorbeeld het aanbieden van bijbeldagboekjes aan ouderen en alleenstaanden en het rondbrengen van bloemetjes van de Avondmaalstafel. Wanneer mensen uit de gemeente of het eigen dorp financiële moeilijkheden hebben, kunnen zij ook hulp vragen bij de diaconie. Dit is in het verleden wel eens gebeurd, maar komt niet vaak voor. In deze tijd waarin het economisch gezien niet voor iedereen makkelijk is om rond te komen is het goed om als kerk/diaconie hier ook oog voor te hebben.
 
Om onze rijkdom ook op een andere manier te delen, hebben we al een aantal keer meegedaan met de schoenendoosactie Actie4Kids van St. De Samaritaan , waarbij jong en oud een schoenendoos kan vullen met speelgoed, schoolspulletjes en toiletartikelen om zo kinderen ver weg een kleine schat te bezorgen. Samenwerking met kindernevendienst/club wordt hierbij gezocht. Binnen de diaconie zijn we voornemens om dit soort diaconale projecten te blijven doen. Andere invulling zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn om actie te houden voor de voedselbank.
 
 Hoofdstuk 6 Beheer
 Het College van Kerkrentmeesters behartigt de zakelijke aangelegenheden van de kerk. Formeel spreken we van de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard. In de kerkorde is nadrukkelijk gekozen voor het samenbrengen van enerzijds het geestelijke en anderzijds het materiële en financiële beleid. De eindverantwoordelijkheid voor beide berust bij de kerkenraad. Deze draagt echter de verzorging voor de laatstgenoemde zaken op aan het College van Kerkrentmeesters. Het College opereert nadrukkelijk binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en begroting. Het stemt zijn beleid af op dat van de kerkenraad en doet daaraan verslag van zijn werkzaamheden.
In onze gemeente bestaat het College van Kerkrentmeesters uit 3 ouderling-kerkrentmeesters, 2 kerk-rentmeesters en een boekhouder. Zowel de ouderling-kerkrentmeesters, de kerkrentmeesters en de boekhouder worden gevraagd door het College van Kerkrentmeesters en benoemd door de kerkenraad. De voorzitter is altijd één van de ouderling-kerkrentmeesters.
Het College stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening op. Het verzorgt de geldwerving en zorgt voor de gebouwen ten dienste van de eredienst en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente.   Het fungeert als opdrachtgever van de kosters. Ook het beheer van het archief en verzekeringspolissen behoort tot zijn taken. Het college vergadert als regel ieder kwartaal, met uitzondering van de zomerperiode.  

Begroting en jaarrekening
 Eén van de belangrijkste taken van het College is het jaarlijks opstellen van de begroting en de  jaarrekening. Deze worden bij de kerkenraad ingediend. Nadat de kerkenraad deze voorlopig heeft
vastgesteld, worden deze bekendgemaakt aan de gemeente. Na goedkeuring door de leden van de
gemeente stelt de kerkenraad de begroting en de jaarrekening vast.

Geldwerving
 
Het goed beheren van het huishoudboekje van de kerk vraagt constante aandacht. Daarbij gaat het om vragen als; wat zijn de te verwachten uitgaven en inkomsten; hoe is de ont-wikkeling van het aantal gemeenteleden en hoe is het geefgedrag enz. Het is belangrijk om bepaalde trends in kaart te brengen en hier bij het opstellen
van de begroting rekening mee te houden. Over de betrokkenheid in financieel opzicht is binnen onze gemeente niet te klagen. We hebben het dan over ”levend geld” dat komt van vrijwillige bijdragen, collectes, giften, acties, legaten e.d. Om het niveau van de vrijwillige bijdragen op peil te houden, doen we om de twee jaar mee aan Actie Kerkbalans. In 2007 is de pastorie verkocht en de opbrengst toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is gedaan om de rente opbrengsten te gebruiken voor het dekken van de negatieve saldi.

Personeel
Onze gemeente heeft geen personeel in dienst. De predikant wordt ingehuurd via de mobiliteitspool.
Uiteraard moet wel geregeld worden dat deze gehonoreerd wordt overeenkomstig de kerkelijke
regeling. Voor de kosters en de organisten is er een vergoedingsregeling.
 
Gebouw, terrein en interieur
 Onze gemeente beschikt over een kerkgebouw met een ruim parkeerterrein die beide in eigendom zijn. Het  gebouw bestaat uit een kerkzaal, drie vergaderlokalen, een jeugdhonk en keuken. De lokalen kunnen door middel van vouwwanden bij de kerkzaal gevoegd worden, maar kunnen ook als één lokaal gebruikt worden. De kerkzaal en lokalen zijn kort geleden voorzien van een nieuwe pvc-vloerbedekking. In 2012 is de entree geheel vernieuwd en o.a voorzien van kunststof kozijnen en deuren. Tevens is het kerkplein opnieuw bestraat. In 2014 is het schilderwerk buitenom gedaan. Ook zijn in dat jaar de consistorie en het jeugdhonk opgeknapt en gemoderniseerd. Het orgel wordt jaarlijks gestemd en is in goede staat. Over het algemeen is de onderhoudstoestand van gebouw, terrein en interieur in goede toestand. Enkel de muur aan de zijde van het parkeerterrein verdient aandacht vanwege doorslaand vocht.

Beleid
 Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op;
● een gezonde begroting waar een gering negatief saldo is toegestaan;
● een begroting die gebaseerd is op een realistische basis;
● een goede, open en gecontroleerde verantwoording door middel van de jaarrekening;
● het bijhouden van de trends die zich voordoen in ledenaantallen en geefgedrag;
● het tweejaarlijks meed
terug